Čo treba pri podozrení na celiakiu urobiť?

Rozličné vyšetrenia vedú k jednoznačnej diagnóze. 

Pri symptómoch, ktoré poukazujú na celiakiu, zvyčajne ako prvý stupeň diagnózy býva postačujúce vyšetrenie krvi. Definitívnu diagnózu možno určiť jedine biopsiou tenkého čreva. Pri biopsii sa odoberajú a vyšetrujú histologické vzorky- fragmenty tkaniva, aby sa zistilo prípadné poškodenie tenkého čreva. 

Sérologické vyšetrenia

schaer-strana18Krvné vyšetrenia môžu podozrenie na celiakiu potvrdiť. Pritom sa v prvom rade vyšetruje Antitransglutamináza (Anti tTG) triedy IgA. Ide tu o veľmi spoľahlivý a bežne prevádzaný krvný test. Rovnako reprezentatívne, ale menej používané, je zisťovanie endomyziálnych protilátok (EMA). Protilátky proti gliadínu (AGA) triedy IgA a IgG majú najväčšiu výpovednú hodnotu najmä u detí do 3 rokov, pretože dávajú jednoznačnejší výsledok ako ostatné protilátky. Samotná zmena hodnoty AGA IgG nie je pre diagnózu smerodajná, s výnimkou detí ktoré majú nedostatok IgA. V poslednom období sa zavádza aj vyšetrenie deamidovaných gliadínov.

Biopsia tenkého čreva

Pri pozitívnych výsledkoch krvného vyšetrenia by sa mala vykonať biopsia tenkého čreva pomocou gastrofi broskopie, na stanovenie jednoznačnej diagnózy. Ak pacient má klinické príznaky, zistia sa pozitívne výsledky krvného vyšetrenia, ako aj typické zmeny v oblasti tenkého čreva pri bioptickom vyšetrení, dá sa defi nitívne potvrdiť diagnóza celiakie. 

Po stanovení diagnózy by mal pacient každoročne absolvovať kontrolné vyšetrenia v odbornej gastroenterologickej ambulancii, ktoré zahŕňajú aj sledovanie niektorých laboratórnych hodnôt.  

 schaer-strana17a

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.