Ako sa celiakia lieči?

Život bez ťažkostí pomocou prísnej bezlepkovej diéty.

Keď sa potvrdí diagnóza celiakie, nastane niekoľko zásadných pozitívnych zmien. Prechodom na bezlepkovú diétu, ako prvé postupne zanikajú symptómy a to bez podania akýchkoľvek liekov. Bezlepková diéta zabezpečí osobe postihnutej celiakiou optimálny zdravotný stav, obnoví sa fyzická pohoda, ťažkosti zaniknú a telesný ako aj duševný stav sa zlepšia.

Diagnóza celiakie a nasledujúca zmena životosprávy nastoľuje množstvo otázok, preto by sme okamžite po stanovení diagnózy, ako aj pri problémoch s bezlepkovou diétou (problémy s jej dodržiavaním), mali vyhľadať dietetické poradenstvo u kvalifi kovaného dietológa.

 

Budúcnosť liečby celiakie

V súčasnosti prebiehajú rôzne vedecké štúdie za účelom nájdenia iných možností liečby. Skúma sa napríklad, či by bola možná účinná tabletka pri celiakii, alebo dokonca očkovanie proti celiakii. To však je zatiaľ len hudbou budúcnosti. Výpovede vedcov sú jednotné: Bezlepková diéta je v súčasnosti jedinou, najlepšou a najjednoduchšou liečbou celiakie a v budúcnosti by ju prípadne mohlo byť možné „doplniť“ novovyvinutými liečivami. 

 

Zdroj: Ako ľahšie žit s celiakiou, uverejnené so súhlasom firmy Dr. Schär.