Vydanie preukazu ZŤP

pridané: 22.3.2009 o 08:00 | vytlačiť
1)Vydanie preukazu ZŤP
JUDr. Mária Padalová
Podmienkou na vydanie preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len preukaz ZŤP) je posúdenie miery funkčnej poruchy zdravia, ktorá musí byť najmenej 50 %, pričom sa prihliada na lekárske a nelekárske posudkové kritériá.
Základná právna úprava upravujúca problematiku vydávania preukazu ZŤP je obsiahnutá v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení (ďalej len zákon).

Preukaz ZŤP sa vydáva na základe posúdenia zdravotného postihnutia, kedy sa zároveň rozhodne o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Tento preukaz je určený na uplatnenie kompenzácií. Kompenzácia je podľa § 49 a nasl. zákona určená na prekonanie alebo na zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa podľa § 51 zákona považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.
Funkčná porucha (§ 50 zákona)
Na účely kompenzácie sa posudzuje miera funkčnej poruchy občana podľa druhu zdravotného postihnutia uvedeného v prílohe č. 4 zákona.
Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností občana, ktorý z hľadiska predpokladov vývoja zdravotného postihnutia trvá dlhšie ako jeden rok.
Miera funkčnej poruchy sa určuje v percentách.
Ak má občan viac funkčných porúch, miera funkčnej poruchy sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej druhu zdravotného postihnutia s najvyšším percentuálnym ohodnotením.
Miera funkčnej poruchy, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 4 zákona, sa určí podľa miery funkčnej poruchy zodpovedajúcej takému zdravotnému postihnutiu, ktoré je najviac porovnateľné v obsahu a v rozsahu znevýhodnenia so zdravotným postihnutím občana.
Kritériá pri posudzovaní vydávania preukazu ZŤP
1. lekárske posudkové kritériá
2. nelekárske posudkové kritériá
V prípade lekárskych kritérií sa posudzuje zdravotný stav a určenie miery funkčnej poruchy občana.
Nelekárskymi posudkovými kritériami u občana s ťažkým zdravotným postihnutím sú podľa § 52 zákona jeho:
a) osobnostné predpoklady,
b) rodinné prostredie a
c) prostredie, ktoré ovplyvňuje jeho integráciu do spoločnosti.
Posudzovanie osobnostných predpokladov obsahuje najmä hodnotenie vlastností a úsilia riešiť sociálnu núdzu vlastným pričinením, najmä vlastnou prácou.
Posudzovanie rodinného prostredia obsahuje najmä hodnotenie rozsahu pomoci, ktorú rodina poskytuje občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím.
Posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje integráciu občana s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti, obsahuje najmä hodnotenie podmienok bývania vrátane prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia.
Na základe lekárskeho a nelekárskeho posúdenia sa podľa § 57 zákona vydáva posudok o:
a) miere funkčnej poruchy,
b) tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia,
d) súčasťou posudku je vždy návrh formy kompenzácie.
Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím príslušný orgán vydáva preukaz, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 6 zákona a ktorý je určený na uplatnenie kompenzácie podľa tohto zákona a tiež aj na ďalšie kompenzácie podľa osobitných predpisov.
Na základe lekárskeho posúdenia sa rozhodne o miere funkčnej poruchy a o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu.
Príslušnosť na posudzovanie vydávania preukazu ZŤP
• oddelenie posudkových činností a oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu.
Preukazy vydané ťažko zdravotne postihnutým občanom podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2003, ak občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vydaný preukaz podľa tohto zákona (§ 112 zákona).
2)výhody a zľavy preukazu ZŤP
Výhody a zľavy pre občana ZŤP
Zdravotné postihnutie jednotlivca spoločnosť kompenzuje nasledovnými výhodami a zľavami.
Podľa § 38 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:
• je od úhrady 20 Sk za štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných na jednom lekárskom poukaze oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na zaobstaranie pomôcky,
• je od úhrady 2 Sk za kilometer jazdy za služby zdravotníckej starostlivosti spojené s dopravou oslobodený poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu vlastným motorovým vozidlom.
Podľa § 17 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, m ô ž e správca dane (obec) ustanoviť zníženie dane alebo oslobodiť od dane zo stavieb alebo od dane z bytov:
• stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
• garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
Podľa zákona č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov v platnom znení.
Mesačná výška poplatku za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzickú osobu je 40 Sk a televíznych prijímačov je 100 Sk.
Mesačná výška poplatkov za používanie rozhlasových prijímačov právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb je 40 Sk, za používanie televíznych prijímačov 100 Sk, a to za každý prijímač.
Od povinnosti platiť poplatok za používanie rozhlasových prijímačov pre fyzické osoby vo výške 40 Sk mesačne a poplatku za používanie televíznych prijímačov pre fyzické osoby vo výške 100 Sk mesačne sú oslobodení: občania s ťažkým zdravotným postihnutím.
Fyzická osoba (občan s ťažkým zdravotným postihnutím), ktorej vznikol nárok na oslobodenie od poplatkov, preukáže to na tlačive vyberateľa poplatkov. K tlačivu priloží doklad potrebný na potvrdenie skutočnosti (preukaz ZŤP), ktorá je dôvodom na oslobodenie od poplatkov.
Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení je:
- od poplatku za vydanie preukazu ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie) opakovane v priebehu dvoch pod sebe nasledujúcich rokov, ktorý je inak spoplatňovaný sumou 500 Sk, oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
Od poplatku oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím za:
- povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom úrade štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
- uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej doby,
- povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne určenej miestnosti,
- uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom,
- uzatvorenie manželstva medzi cudzincami.
• Pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím je oslobodené od poplatku vydanie rozhodnutia na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom, ktoré je inak spoplatňované vo výške 300 Sk.
• Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Cestovanie ŽSR
Ťažko zdravotne postihnutí občania majú okrem nároku na zľavu aj nárok na bezplatnú prepravu sprievodu, invalidného vozíka a detského kočíka. Nakládku a vykládku invalidného vozíka a detského kočíka si musí držiteľ preukazu alebo jeho sprievodca zabezpečiť sám.
Cenník cestovného ŽSR nájdete na internetovej stránke http://dop.slovakrail.sk/cenníky, pričom na ťažko zdravotne postihnutých občanov sa vzťahuje stĺpec B.

Zľavy poskytované Železničnou spoločnosťou, a.s.
Zdravotne ťažko postihnutí občania, ktorým boli v SR poskytnuté výhody podľa vyhlášky č.151/1988 Zb a jej dodatkov a sú držiteľmi preukazov ZŤP a ZŤP-S, sa za zľavnené cestovné prepravujú v 2. triede osobných vlakov a rýchlikov.
Ak je držiteľom preukazu ZŤP-S dieťa do 6 rokov, bezplatne sa s ním prepravuje aj jeho sprievodca.
Držiteľ preukazu ZŤP-S má tiež nárok na:
bezplatnú prepravu jeho sprievodcu
bezplatnú prepravu jeho invalidného vozíka v služobnom vozni
bezplatnú prepravu jeho detského kočíka, ak ide o dieťa
Sprievodcom môže byť len osoba staršia ako 15 rokov. Nakládku a vykládku vozíka si musí držiteľ preukazu zabezpečiť sám - v prípade vozňov BDmeer za asistencie zamestnanca Železničnej Spoločnosti (ZSSK). Vozne BDmeer majú špeciálnu plošinu na nakladanie a vykladanie vozíkov. Avšak tieto vozne má radených len niekoľko rýchlikov a ich použitie je trošku náročnejšie na administráciu - odporúčame informovať sa na železničnej stanici niekoľko dní pred zamýšľanou cestou.
Sprievodcom držiteľa preukazu ZŤP-S NESMIE BYŤ DRŽITEĽ PREUKAZU ZŤP-S.
Pri použití 1. triedy sa doplatí rozdiel medzi obyčajným cestovným 1. a 2. triedy /teda normálny doplatok do prvej triedy/ ako keby ste mali obyčajný cestovný lístok. Tento rozdiel doplatí každý cestujúci, teda držiteľ preukazu ZŤP, alebo ZŤP-S a aj jeho sprievodca.
Úhrada /v súčasnosti 70,- Sk/ sa v tomto prípade od cestujúceho nevyberá /Prepravný Poriadok a Tarifa Železníc (PPTŽ) čl. 25.6/

Prerušiť cestu tak, aby lístok platil ďalej až do cieľovej stanice je možné až po precestovaní 100 km /teda ak cestujete napr.z Prešova do Trnavy a potrebujete nutne vystúpiť z vlaku, lístok vám ďalej platí, ak ste precestovali 100 km - napríklad ak vystúpite v Trenčíne a ďalej pôjdete nasledujúcim vlakom. Platnosť lístka sa tým ale nepredlžuje/.
Držiteľ preukazu je povinný kedykoľvek na požiadanie predložiť preukaz na kontrolu a ak treba, preukaz totožnosti. Teda napríklad sprievodcovi vo vlaku, alebo kontrolórovi /ktorý chodí v civile/. Čo sa týka preukazu totožnosti a zákona o uchovávaní súkromných informácií vedzte, že sprievodca vo vlaku má právo zo zákona žiadať od vás preukaz totožnosti, ale len pre úkony potrebné k výkonu služby. Tak isto nesmie vaše osobné údaje poskytnúť tretej osobe. Ak teda chcete využiť zľavu ZSSK, musíte ju aj dokázať a to sa dá len preukazom ZŤP a prípadne preukazom totožnosti...

Cestovanie autobusom
Zdravotne postihnutí občania pri cestovaní autobusom majú 62,5 % zľavu, pričom sprievodca a vodiaci pes neplatia.
Mestská hromadná doprava – MHD
Na všetkých linkách mestskej hromadnej dopravy v niektorých mestách (napr. Bratislava, Košice) sa bezplatne prepravujú držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane invalidného vozíka, sprievodcu alebo vodiaceho psa (ZŤP, ZŤP-S).
Cestovanie autom
Držitelia preukazu Z´TP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov a používať diaľnice v SR bez zakúpenia diaľničnej známky.
Výmena osobitných označení
Podľa zákona č, 510/2003 Z.z., ktorým sa mení a doplňuje zákon NR SR č.315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon SNR č.375/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, od 01.05.2004 vydáva Krajský úrad osobitné označenia na vozidlá:
a. prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu,
Potrebné je priniesť:
• žiadosť,
• doklad totožnosti,
• preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
• posudok z okresného alebo krajského úradu, odbor sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že že v oblasti mobility je občan odkázaný na individuálnu prepravu podľa § 17 zákona č. 195/1998 Z.z.o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov,
• staré označenie spolu s preukazom (ak bolo občanovi vydané),
• 50,-Sk v kolkových známkach.
Ak občan nemôže prísť sám, môže splnomocniť inú osobu, ktorá prinesie všetky uvedené doklady spolu so splnomocnením od oprávnenej osoby (splnomocnenie nie je potrebné úradne overiť).
b. vedenou sluchovo postihnutou osobou Potrebné priniesť:
• žiadosť,
• doklad totožnosti,
• vodičský preukaz,
• posudok z okresného alebo krajského úradu, odbor sociálnych vecí a rodiny alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s uvedením, že že v oblasti komunikácie má občan obmedzenú schopnosť dorozumievania v dôsledku narušenia sluchových funkcií,
• 50,-Sk v kolkových známkach.
Ak občan nemôže prísť sám, môže splnomocniť inú osobu, ktorá prinesie všetky uvedené doklady spolu so splnomocnením od oprávnenej osoby (splnomocnenie nie je potrebné úradne overiť).
c. lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
Potrebné priniesť
• žiadosť,
• doklad totožnosti,
• vodičský preukaz,
• potvrdenie miestne príslušnej regionálnej lekárskej komory o riadnom členstve v Slovenskej lekárskej komore,
• 50,-Sk v kolkových známkach.
Všetky staré označenia, ktoré sú v platnosti do 31.10.2004 si môžete vymeniť na Krajskom úrade.


Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Dako

Diskusia k magazinu (6)

 • napísal:
  používateľ:
  janza
  pridané:
  19:22 24.3.2009

  Zdravim pani doktorka. Dakujem vam, za vas prispevok, bohuzial musim konstatovat, ze nam celiakom to asi nepomoze, o com som sa presvedcil vcera na UPSVaR. Na posudok som cakal od novembra 2008, islo v podstate o predlzenie platnosti preukazu ZTP. Vdaka byrokratkam, ktore tam sedia a prehadzuju si medzi sbou papieriky a stale nieco hladaju nedostal som oznacelie pre do auta. Keby to stihli vybavit do konca roka 2008, mohol som mat aj toto oznacenie, bohuzial podla zakonov platnych od 1.1.2009 to uz nije mozne. Takze mili celiaci zasa nas o nieco pripravili. Ak ma z vas niekto inu skusenost, nech napise, mono ze to nefunguje iba v ZA.

 • napísal:
  používateľ:
  Danka4
  pridané:
  06:56 25.3.2009

  Základná právna úprava upravujúca problematiku vydávania preukazu ZŤP je obsiahnutá v zákone č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení (ďalej len zákon). Tento zákon je zrušený. Od 1. 1. 2009 je v platnosti zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • napísal:
  používateľ:
  Martinka29
  pridané:
  14:16 25.3.2009

  aj v brezne je to tak ja mam tiez taku skusenost a ked mi skoncila platnost som si sla poziadat o novy preukaz aten mi uz nedali vsade je to zgerba...

 • napísal:
  používateľ:
  eka
  pridané:
  16:45 26.3.2009

  Podla mojho nazoru znacku do auta a s nou spojene vyhody by mali mat moznost vyuzivat najma ludia s telesnym postihom. Celiatici maju predsa zdrave ruky a nohy. Myslim si, ze odobratie tejto vyhody celiatikom je ferove voci tym, ktori su na tom pohybovo daleko horsie ako bezny celiatik.

 • napísal:
  používateľ:
  JAJA
  pridané:
  12:17 27.3.2009

  myslíte, že aj ked nemám vybavený kartičku na auto platí tento odsek? " Držitelia preukazu Z´TP, ZŤP-S pri preprave autom majú nárok na osobitné označenie motorového vozidla, ktoré ich oprávňuje parkovať na vyznačených parkoviskách pre invalidov a používať diaľnice v SR bez zakúpenia diaľničnej známky." Konkretne sa mi jedna hlavne o tie dialničné známky??

 • napísal:
  používateľ:
  erika.cvm
  pridané:
  19:23 27.3.2009

  Musím polemizovať i zľavy v autobusových linkách. Zatiaľ iba v MHD Bratislava a Nové Zámky cestujem bezplatne, v Nitre je to 7 centov! A na prímestkých linkách platím polovičný lístok aj za mňa ako ZŤP aj za môjho sprievodcu. A to i v SAD Nitra i SAD Nové Zámky. Tak teda neviem....

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.