Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín

pridané: 11.3.2004 o 21:07 | vytlačiť
Metodický pokyn pre postup pri podávaní žiadostí o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Metodický pokyn

pre postup pri podávaní žiadostí o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poisteniaMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vydáva tento metodický pokyn za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri realizácii prijímania žiadostí o zaradenie, zmenu zaradenia alebo vyradenie dietetickej potraviny do/zo zo zoznamu dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia (ďalej len "zoznam dietetických potravín") v zmysle zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 138/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. I

Podávanie žiadostí na ministerstvo

1) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín spolu s prílohami predloží žiadateľ do podateľne ministerstva v 2 vyhotoveniach.

2) Kópiu žiadosti zašle žiadateľ elektronickou poštou na adresu: DietP@health.gov.sk a to najneskôr do 3 dní od podania žiadosti do podateľne.

3) Formulár žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín podľa § 38fa zákona č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov so zoznamom príloh je uverejnený na internetovej stránke ministerstva.

4) Súčasťou žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín sú prílohy

a) notársky overený doklad o splnení požiadaviek na uvedenie dietetickej potraviny na trh podľa § 3 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov,

b) doklad o zaplatení správneho poplatku,

c) notársky overený doklad o splnomocnení zastupovať výrobcu dietetickej potraviny, ak žiadateľ nie je výrobcom,

d) poverenie pre osobu poverenú zastupovať žiadateľa v tomto správnom konaní na MZ SR, ak žiadateľ nie je touto osobou,

e) text označenia potraviny podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky vydaného podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách.

Čl. II

Postup pri realizácii správneho poplatku

1) Postup pri realizácii správneho poplatku

a) žiadateľ zaplatí správny poplatok v sume 1 000.- Sk pri podaní žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín, výhradne bankovým prevodom na nasledovné číslo účtu ministerstva:

6015-112 3002/0720 Národná banka Slovenska, Bratislava,

b) žiadateľ pri vyplňovaní príkazu na úhradu dá dispozíciu svojej banke s uvedením nasledovného textu: bankové výlohy zúčtujte na ťarchu účtu platiteľa,

c) žiadateľ pri vyplňovaní príkazu na úhradu ďalej uvedie

- adresu prijímateľa - Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 83752 Bratislava,

- názov žiadateľa,

- variabilný symbol pre dietetické potraviny: "500 a poradové číslo žiadosti do kategorizácie dietetických potravín, ktorú daný žiadateľ podáva na ministerstvo, vo forme päťmiestneho čísla", "500 . . . . . "; žiadateľ potom musí uviesť tento variabilný symbol v žiadosti, za ktorú správny poplatok platí; ako príklad uvádzame 3. žiadosť od žiadateľa XY do kategorizácie dietetických potravín, variabilný symbol treba vyznačiť takto: "50000003",

- konštantný symbol - 0558,

d) žiadateľ zaplatí správny poplatok v sume 1 000.- Sk za každú dietetickú potravinu osobitným príkazom, pričom nie je možné uskutočniť hromadnú úhradu viacerých dietetických potravín jedným príkazom,

e) žiadateľ zaplatí správny poplatok prostredníctvom peňažného ústavu na území Slovenskej republiky, vzhľadom na to, že platby realizované peňažnými ústavmi v zahraničí neobsahujú údaj o variabilnom symbole podľa písmena b). Variabilným symbolom ministerstvo identifikuje dietetickú potravinu, a tým aj identifikuje účel platby,

f) žiadateľ ako doklad o zaplatení správneho poplatku za žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín alebo zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických potravín použije kópiu výpisu z vlastného účtu, ktorú priloží k žiadosti a predloží spolu s ďalšou dokumentáciou do podateľne ministerstva.

Čl. III

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 15. júna 2003.Rudolf Z a j a c
m i n i s t e r

Dátum vystavenia: 19.06.2003

Zdroj: http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/B8D394A4AB41D946C1256D4A002F8DE0?OpenDocument
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.