Úspech v parlamente

pridané: 19.1.2010 o 05:00 | vytlačiť
Dobrý deň!

S radosťou Vám oznamujem, že moja snaha o presadenie oslobodenia finančného príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnanca bola úspešná.

Po tom, čo sa dostal môj návrh pred Výbor NRSR pre sociálne veci a bývanie, pred Výbor NRSR pre financie, rozpočet a menu a pred pána poslanca Štefanca, parlament prijal pozmeňujúci návrh pána poslanca Jozefa Buriana.

S účinnosťou od 1. 1. 2010 znie § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nasledovne:

„Okrem príjmov oslobodených od dane podľa § 9 sú od dane oslobodené aj príjmy poskytnuté ako hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov, a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, 17a) ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

"17a) § 152 Zákonníka práce.".

Z uvedeného vyplýva, že finančný príspevok zamestnávateľa § 152 ods. 5 Zákonníka práce za mesiac január 2010 by ste už nemali mať zdanený.

Doplňujúci text sa do príslušného zákonného ustanovenia dostal na základe pozmeňujúceho návrhu poslanca NRSR Jozefa Buriana:
http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=334230.

Hlasovanie o ňom nájdete tu: http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=25715.

Ide o zúženie pozmeňujúceho návrhu poslanca NRSR Ivana Štefanca: http://www.nrsr.sk/Dynamic/Download.aspx?DocID=334216. Hlasovanie o ňom nájdete tu:
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=25713.

Príslušnú novelu zákona o dani z príijmov nájdete v Zbierke zákonov SR pod č. 504/2009 Z. z.

Prajem Vám šťastný nový rok!

S pozdravom

Tibor
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Tibor

Diskusia k magazinu (4)

 • napísal:
  používateľ:
  luciasm
  pridané:
  14:21 19.1.2010

  Čo to prakticky znamená? Nám zamestnávateľ poskytuje Gastro lístky.

 • napísal:
  používateľ:
  Tibor
  pridané:
  08:04 20.1.2010

  Vážená pani Lucia! Ak Vám zamestnávateľ poskytuje stravovacie poukážky a na Vašom pracovisku alebo v jeho blízkosti sa nachádza zariadenie spoločného stravovania, v ktorom za uvedené stravovacie poukážky sú Vám schopní poskytnúť zo zdravotného hľadiska vyhovujúce teplé hlavné jedlo zodpovedajúce zásadám správnej výživy vrátane vhodného nápoja, tak je to v poriadku. Ak také zariadenie spoločného stravovania na Vašom pracovisku alebo v jeho blízkosti nie je a Vy na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených Vašim zamestnávateľom (teda ani stravovanie v závodnej jedálni, ani v reštaurácii zaplatením stravovacou poukážkou) využiť nemôžete, tak Váš zamestnávateľ je Vám od 1. 9. 2007 povinný poskytovať finančný príspevok na stravovanie, ktorý je od 1. 1. 2010 oslobodený od dane z príjmu.

 • napísal:
  používateľ:
  saska195
  pridané:
  17:24 23.1.2010

  Ahojte, chcem sa spýtať, aká je výška toho finančného príspevku na stravovanie? Dík.

 • napísal:
  používateľ:
  Systém
  pridané:
  20:45 7.2.2010

  Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu. Podľa § 152 ods. 4 Zákonníka práce pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Podľa § 152 ods. 5 Zákonníka práce zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej v odseku 3, len ak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancom stravovanie vylučujú podmienky výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie podľa odseku 2, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. Z uvedených zákonných ustanovení je zrejmé, že zamestnanec - celiatik musí dostať finančný príspevok v rovnakej výške, v akej jeho zamestnávateľ prispieva na stravovanie zdravému kolegovi, ktorý sa stravuje v závodnej jedálni alebo prostredníctvom stravovacích poukážok. To znamená, že finančný príspevok pre zamestnanca - celiatika sa musí rovnať príspevku na stravovanie pre zdravého kolegu v zmysle Zákonníka práce (min. 55 % ceny jedla, max. do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu) + príspevku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon NRSR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov). Čiže finančný príspevok pre zamestnanca - celiatika sa musí rovnať príspevku na stravovanie podľa § 152 ods. 3,resp. ods. 4 Zákonníka práce a príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu. Príspevok na stravovanie podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce je min. 55 % ceny jedla, max. max. do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Uvedeným osobitným predpisom je v súčasnosti opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 110/2009 Z. z. o sumách stravného, ktorým sa pre časové pásmo 5 až 12 hodín ustanovilo stravné 3,60 eura. Cena jedla pri závodnom stravovaní nie je zákonom predpísaná. Pri zabezpečení stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky, ktorá musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu, t.j. v súčasnosti min. 75 % z 3,60 eura - teda v súčasnosti min. 2,70 eura. V súvislosti s príspevkom na stravovanie zo sociálneho fondu poznamenávam, že použitie fondu by malo vyplývať z kolektívnej zmluvy, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, tak z interného predpisu zamestnávateľa.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.