Peňažný príspevok na diétne stravovanie a živ. minimum

pridané: 8.1.2005 o 17:48 | vytlačiť
Peňažný príspevok na diétne stravovanie, výška životného minima

Posudzovanie nároku na peňažný príspevok na kompenzácie v tom aj nároku na diétne stravovanie sa riadi zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Tento zákon mal množstvo noviel a určite bude ešte mať, preto treba si vždy pozrieť aktuálny stav noviel k nemu napr. na stránkach www.zbierka.sk, http://jaspi.justice.gov.sk.

Bližšie citácie zo spomenutého zákona su ďalej.

Peňažný príspevok na diétne stravovanie, výška životného minima

Citácie z § 64 zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov:

(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § 57 ods. 1 a 2 odkázaný na kompenzáciu zvýšených výdavkov, možno poskytnúť peňažný príspevok na zvýšené výdavky

a) na diétne stravovanie, atď. …..

(2) Kompenzácia na každé zvýšenie výdavkov uvedených v odseku 1 sa posudzuje samostatne.

(3) Výška peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie je mesačne

a) 1 000 Sk pre choroby a poruchy uvedené v prvej skupine podľa prílohy č. 13,
b) 500 Sk pre choroby a poruchy uvedené v druhej skupine podľa prílohy č. 13,
c) 300 Sk pre choroby a poruchy uvedené v tretej skupine podľa prílohy č. 13.

(7) Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie nemožno poskytnúť občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne. To neplatí, ak sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb prechodne a na určitý čas, najviac na 30 dní.

(8) Peňažné príspevky uvedené v odsekoch 3 až 5 a 9 sa poskytujú mesačne.


(10) Peňažný príspevok na zvýšené výdavky sa neposkytuje, ak príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím presiahol dvojnásobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanoveného osobitným predpisom. 36)

(11) Na výpočet príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 10. Ustanovenie § 58 ods. 13 sa na účely peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov použije primerane a na zisťovanie príjmu sa vzťahuje § 58 ods. 14.

Citácie z § 58 zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci:
(10) Príjem občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely peňažného príspevku na osobnú asistenciu sa vypočíta zo súčtu príjmu občana a príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú 41aa) tak, že sa tento súčet vydelí počtom osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú.


(13) Peňažný príspevok na osobnú asistenciu sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím neposkytne, ak jeho majetok a úspory presahujú 800 000 Sk. Do hodnoty majetku sa nezapočítava majetok uvedený v osobitnom predpise.41ab) Majetok občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukazuje vyhlásením na osobitnom tlačive a úradne osvedčeným podpisom.

(14) Kalendárny rok, za ktorý sa zisťuje príjem podľa odseku 10, je kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu. Tento príjem sa zisťuje u peňažných príspevkov, ktoré sa každoročne prehodnocujú, vždy v septembri bežného roka a platí do konca augusta bežného roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom občan požiadal o peňažný príspevok na kompenzáciu.

Citácie z § 57 zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci:

(1) Na základe posúdenia podľa § 50 ods. 1 a § 52 ods. 1 sa vydáva posudok o

a) miere funkčnej poruchy,
b) tom, či ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
c) sociálnych dôsledkoch ťažkého zdravotného postihnutia.

(2) Súčasťou posudku uvedeného v odseku 1 je vždy návrh formy kompenzácie.

Príloha č. 13 zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci:
Skupiny chorôb a porúch na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie
Skupiny

I. skupina
a) fenylketonúria do 18. roku života po 18. roku života sa posudzuje individuálne na základe neurologického a psychiatrického vyšetrenia,
b) cystická fibróza so závažnou poruchou digescie a metabolizmu s prejavmi malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 35 g/l,
c) nešpecifické zápalové ochorenie čreva ulcerózna kolitída, Crohnova choroba v období sekundárnej malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
d) coeliakia v detskom veku a u dospelých, ktorých zdravotný stav si vyžaduje osobitné potravinové výrobky.

II. skupina
a) diabetes mellitus typ I., diabetes mellitus typ II. inzulidependentný s komplikáciami,
b) odstránenie 2/3 alebo celého žalúdka s malnutríciou, poklesom hmotnosti tela o 20 % od normy s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
c) syndróm krátkeho čreva so skrátením čreva viac ako 100 cm s prejavmi malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
d) chronické poškodenie pankreasu (zápal, nádor, úraz) so závažnou maldigesciou, poklesom hmotnosti tela o 20 % od normy s prejavmi malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
e) systémové ochorenia systémový lupus erytematodes, Sjögrenov syndróm, reumatoidná artritída, Bechterevova choroba spojené s poklesom hmotnosti tela viac ako 20 % od normy s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
f) malígne ochorenia spojené s poruchou funkcie tráviaceho traktu, s poklesom hmotnosti tela o 20 % od normy s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l,
g) skupina ďalších zriedkavých chorôb a porúch, ktoré sú spojené s príjmom potravy, s diagnostikovanou závažnou zmenou funkcie tráviaceho traktu alebo s poklesom hmotnosti tela viac ako 20 % od normálnej hodnoty s prejavmi malabsorpcie s hypalbuminémiou nižšou ako 32 g/l.

III. Skupina
a) chronická insuficiencia obličiek, kde je hladina kreatinínu v sére vyššia ako 200 mmol/l,
b) zúženie pažeráka s výraznou poruchou prehĺtania na benígnom podklade alebo malígnom podklade.

Zákon o životnom minime č. 601/2003 Z.z.:
Výška životného minima platná od 1.7.2004:
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm

a) 4 580 Sk mesačne, ak ide o jednu plnoletú1) fyzickú osobu,
b) 3 200 Sk mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c) 2 080 Sk mesačne, ak ide
1. o zaopatrené neplnoleté dieťa,
2. o nezaopatrené dieťa.
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 2
Pridal: Henrieta

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.