2 PERCENTA Z DANI ..nezabudnite do 30.4.2004

pridané: 8.4.2004 o 15:26 | vytlačiť
VAZENI PRIATELIA,
prosim vsetkych o malu namahu, ak nevenujete svoje 2 percenta z dani coeliakistickym nadaciam, venujte ich niektorej inej mimovladnej org., alebo nadacii.
Ja pridavam tlaciva potvrdenie a vyhlasenie.....pre nase vychodolsovenske zdruzenie.
Ostatne informacie najdete na
www.rozhodni.sk

V ziadnom pripaden nenechajte svoje peniaze prepadnut spat do statneho rozpoctu....

V minulom roku moznost darovat 1 percento za dani vyuzilo len viac ako 30 percent pracujuceho obyvatelstva.

Dakujeme kazdemu obcanovi, ktory podpori mimovladny sektor.
Kontakt
Združenie rodičov a priatelľov detí s coeliakiou, Košice
MUDr. Rimárová Kvetoslava , CSc.
Ústav hygieny LF UPJŠ, ul. Šrobárova 2, 040 80 Košice,
telefón055/ 62 226 10 klapka 128, e-mail rimarova@central.medic.upjs.sk
POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE

Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI A Z FUNKČNÝCH POŽITKOV

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane podľa
§ 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Za rok 2003 .................Meno a priezvisko daňovníka : ....................................................................
Rodné číslo1): ....................................

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PSČ: ..................................


(v Sk)
01 Daň – podľa § 13 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov (z r. 11 ročného zúčtovania preddavkov)
02 Úhrn zrazených preddavkov (z r. 12 ročného zúčtovania preddavkov)
03 Nedoplatok dane z nepeňažných príjmov (z r. 14 ročného zúčt. preddavkov)
04 Preplatok (+), nedoplatok (-) – (z r. 15 ročného zúčt. preddavkov)
05 Nedoplatok (z r. 04) zrazený dňa
DIČ platiteľa dane .............................................................


..........................................................................................
Meno a adresa platiteľa, ktorý potvrdenie vydal.................................................................................................
Miestne príslušný správca dane platiteľa dane
.........................................

........................................... ......................... Podpis a odtlačok
Potvrdenie vypracoval (a) Dňa pečiatky platiteľa1) U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.


V Y H L Á S E N I E
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Rok 2003 Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň
ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Priezvisko
01
Meno Rodné číslo
02 03 /
Adresa bydliska
Ulica a číslo
04
PSČ Názov obce
05 06
Štát
07
Číslo telefónu
08

Suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane
09
09a - daň, z ktorej sa vypočítavala suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane:..............................................................
Na r. 09 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 20 Sk.
Na r. 09a sa uvádza daňová povinnosť daňovníka vypočítaná v príslušnom roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; v prípade daňovníka, ktorému vykonal platiteľ dane ročné zúčtovanie preddavkov z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov, uvádza sa daň z r. 01 potvrdenia od platiteľa dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.

Dátum zaplatenia dane [Dátum zaplatenia dane sa uvádza len vtedy, ak daňovník nemá povinnosť súčasne s týmto vyhlásením predložiť aj potvrdenie od platiteľa dane (bližšie uvedené v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 5)]
10

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI
Obchodné meno alebo názov
11 Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou
12 Sídlo Košice, Benadova 13
13 dentifikačné číslo organizácie (IČO) 17150515


Právna forma*
14 Očianske združenie
* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé a správne.

V................................................ dňa................................... .......................................................
Podpis daňovníka


Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 a 52 ods. 26 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

1. Daňovník po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb v lehote podľa § 49 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) je oprávnený predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane (ak daňovníkovi vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov platiteľ dane, tak miestne príslušnému správcovi dane tohto platiteľa alebo miestne príslušnému správcovi dane) vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma zodpovedajúca 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je
a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
b) nadácia, podľa zákona NR SR č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996
Z. z.,
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,
f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,
g) Slovenský Červený kríž.

2. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ľudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

3. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel zodpovedajúci 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len "komora") do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

4. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

5. Daňovník predloží vyhlásenie správcovi dane do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane podľa § 49 zákona o dani z príjmov. Ak ide o daňovníka, ktorému platiteľ dane vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a z funkčných požitkov (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 366/1999 Z. z.“) vo väzbe na § 52 ods. 1 zákona o dani z príjmov, tento predloží miestne príslušnému správcovi dane podľa bodu 1 vyhlásenie do konca apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V tomto prípade prílohou tohto vyhlásenia je aj potvrdenie od platiteľa dane o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola aj zrazená, to znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania. Daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 v súlade s § 52 ods. 26 zákona o dani z príjmov, nesmie mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby.

6. V súlade s § 52 ods. 26 zákona o dani z príjmov, ak neboli splnené všetky podmienky ustanovené v § 48 ods. 5 zákona č. 366/1999 Z. z., nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zaniká, o čom správca dane, ktorému sa predložilo vyhlásenie, bez zbytočného odkladu upovedomí daňovníka. Ak sú splnené podmienky ustanovené v § 48 zákona č. 366/1999 Z. z., ako aj pri poukázaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na účet prijímateľa, správca dane nevydáva rozhodnutie podľa zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať. Ak daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou zodpovedajúcou 2 % z upravenej daňovej povinnosti.

8. Ročný prehľad prijímateľov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane podľa § 50 zákona o dani z príjmov, ako aj ich názov a sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane, zverejní Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky vždy do 31. januára bežného roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka (napríklad za rok 2003 do 31. januára 2004).

Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Anonymous

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.