Nakoľko je spoľahlivá vakcinácia proti hepatitíde typu B u ľudí s celiakiou?

pridané: 14.5.2012 o 17:01 | vytlačiť
Vakcína HBV je zvyčajne účinná proti bežnému vírusu hepatitídy typu B (HBV) infekcii; na štandardnú vakcináciu nereaguje len 4 - 10% očkovaných príjemcov. Z niektorých štúdií vyplýva, že ľudia s celiakiou môžu mať v porovnaní s bežnou populáciou, vysokú úroveň odolnosti voči HBV vakcíne.

Tím výskumníkov sa nedávno zaoberal problematikou spoľahlivosti HBV vakcíny u ľudí s celiakiou.

V študijnom tíme boli Mohammad Roastam Nejad, Kamran Rostami a Mohammed Reza Zali. Títo výskumníci sú rôzne prepojení s Výskumným ústavom pre gastroenterológiu a choroby pečene na Univerzite lekárskych vied Shadid Beheshti v Teheráne, v Iráne a s oddelením Akútnej medicíny v Dudley, „Group of Hospital“ v Dudley, vo Veľkej Británii. Spoločne preskúmali údaje z predchádzajúcich štúdií.

Schopnosť reagovať na rekombinantnú vakcínu HBV je spojená s určitými génovými dispozíciami. V rámci týchto dispozícií, niektoré HLA haplotypy ako B8, DR3, DQ2 predstavujú spoločné genetické markery medzi ľuďmi, ktorí na danú vakcínu nereagujú.

Celiakia môže byť faktorom v tomto zlyhaní reakcie na HBV vakcínu, keďže HLA génotypy hrajú dôležitú úlohu pri neexistujúcej reakcii na HBV vakcínu, a u 90-95% ľudí s celiakiou sa génotyp HLA-DQ2 vyskytuje.

V jednej štúdii, Ertekin a kol., výskumný tím uskutočnil HBV vakcináciu, podľa štandardnej vakcinačnej schémy u 52 detí s celiakiou a u ďalších 20 detí, ktoré zodpovedali vekom a pohlavím.
Priemerný vek pacientov s celiakiou bol 10,7 ± 4 roky (rozmedzie 4-18 rokov). „Anti-HBs titre“ boli pozitívne u 32 (61,5%) pacientov a negatívne u 20 (38,5%) pacientov, zatiaľčo pozitívne boli u 18 (90%) detí v kontrolnej skupine (P <0,05). Hodnotiaci tím našiel štatisticky významné rozdiely medzi „Anti-HBs titrami“, klinickými snímkami CD (celiakie) a súladom s diétou u pacientov s CD (P <0,05).
Vo všetkých prípadoch, 32 z 52 detí s celiakiou reagovalo na HBV vakcináciu pozitívne. Toto bolo podstatne nižšie percento, ako u 18 z 20 kontrolovanými subjektov, ktoré na vakcináciu reagovali(P <0,05).

Ertekin a kol. došli k záveru, že výrazne vyššie percento detí s celiakiou v porovnaní s kontrolnou skupinou na vakcináciu proti hepatitíde B nereagovalo.
Došli k záveru, že reakcia na HBV vakcínu u detí s celiakiou by sa mala prešetriť a pre celiatikov by sa mala rozvinúť iná vakcinačná schéma. Výskumníci sa domnievajú, že deti s celiakiou, ktoré dodržiavajú bezlepkovú diétu, môžu mať lepšiu imunitnú reakciu na HBV vakcínu.
Tieto údaje súhlasia s predchádzajúcimi štúdiami, ktoré potvrdzujú zistenia, že deti s celiakiou nedokážu reagovať na HBV vakcínu a to vo výrazne vyššom pomere ako zdravé deti.

V skutočnosti výskumníci poukazujú na podobnú štúdiu u dospelých. Noh a kol., z ktorej vyplýva, že z 23 dospelých celiatikov, ktorí podstúpili kompletnú HBV vakcináciu, 19 z nich reagovalo na HbsAb pozitívne a 13-tim sa nepodarilo obnoviť dlhodobú imunitu.
Ďalšia štúdia uskutočnená Stachowskim a kol., ďalej iba upevnila toto spojenie medzi HLA a nereagovaním na HBV vakcínu. V tejto štúdii, 34 zo 153 pacientov v konečnom štádiu ochorenia obličiek nereagovalo na HBV vakcínu, a HLA-DQ2 sa našlo takmer výhradne v skupine, ktorá na vakcínu nereagovala.
Dlhé časové úseky medzi vakcináciou a testovaním protilátok by mohli byť jedným dôvodom prečo pacienti s celiakiou, ktorí dodržiavajú bezlepkovú diétu majú po vakcinácii výrazne zníženú hladinu protilátok HBV. Preto súčasné usmernenia odporúčajú opätovnú vakcináciu celiatikov, akonáhle nastúpia na spoľahlivú bezlepkovú diétu.

Táto štúdia nebola zameraná na zisťovanie prítomnosti HLA-DQ2 a HLA-DQ8 v skupinách. Z tohto dôvodu by sa budúce štúdie hodnotiace prítomnosť HLA haplotypov u celiakie mali zamerať na popis úlohy HLA typológie ako reakcie na HBV vakcináciu.
Dôkazy poukazujú nato, že včasné diagnostikovanie celiakie a liečba bezlepkovou diétou môžu zvýšiť celkové percento pacientov, ktorí na HBV vakcínu reagujú pozitívne.
Liečba celiakie pomocou prísnej, bezlepkovej diéty sa zdá, že hrá pozitívnu úlohu pri vytváraní pamäte protilátok.

Hodnotiaci tím poukazuje na to, že vysoký výskyt celiakie u bežnej populácie a nedostatok reakcie na HBV vakcínu u neliečených pacientov, vyzýva k rutinnému posudzovaniu pacientov s celiakiou, ktorým dostanú HBV vakcínu.
Napokon, hodnotiaci tím konštatuje, že neexistujúca reakcia na HBV vakcínu môže naznačovať nediagnostikovanú celiakiu alebo nedodržiavanie bezlepkovej diéty.

Zdroj: Hepat Mon. 2011 August 1; 11(8): 597–598.
doi: 10.5812/kowsar.1735143X.761

Jefferson ADAMS

Jefferson Adams je spisovateľ na voľnej nohe žijúci v San Franciscu. Jeho básne, eseje a fotografie sa objavili okrem iného objavili aj v Antioch Review, Blue Mesa Review, Caliban, Hayden je Ferry recenzie, Huffington Post, Mississippi Review a Slate.

Uverejnené s láskavým dovolením Celiac.com

Preložila firma Grandslam MB, s.r.o. – partner portálu Celiakia.sk
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.