Bezlepková diéta a jej úskalia

pridané: 4.5.2012 o 15:13 | vytlačiť
Celiakia je celoživotné ochorenie. Zatiaľ jedinou možnou liečbou tohto ochorenia je celoživotné prísne dodržiavanie bezlepkovej diéty. Každý celiatik, ktorý sa po absolvovaní bioptického vyšetrenia a stanovení diagnózy ,, celiakia ,, nastavil na bezlepkovú diétu, mohol sám na sebe pocítiť jej pozitívny vplyv. Aj keď u niektorých prechod z bežnej stravy na stravu bezlepkovú nebol ľahký, začiatok diéty je automaticky spojený s vymiznutím klinických symptómov a s celkovým zlepšením zdravotného stavu.

Problémy, s ktorými pacient do ambulancie prišiel postupne ustupujú, až nakoniec úplne vymiznú. Dochádza tiež k normalizácii hladiny protilátok v krvi, čo je zároveň pre pacienta aj kontrolou, či diétu dodržiava správne. Postupne dochádza aj k obnove normálnej štruktúry epitelu tenkého čreva . V priebehu niekoľkých dní sa objaví výrazné zlepšenie nálady a chuti do jedla. Aj metabolické problémy, ako napríklad osteoporóza alebo anémia, ktoré vznikajú v dôsledku poruchy vstrebávania či už vápnika, alebo železa, majú tendenciu postupne sa normalizovať a to aj bez prijímania týchto mikroživín v podobe rôznych výživových doplnkov (suplementácie týchto mikronutrientov). Diéta, najmä keď sa nasadí v skorom štádiu, minimalizuje riziko dlhodobých problémov a vznik vážnejších komplikácií, ktoré môžu v prípade nezistenej, alebo neliečenej celiakie vzniknúť.

Je preto veľmi dôležité, aby pacient dodržiaval diétu naozaj prísne. Zaužívať si určité pravidlá a zásady bezlepkového stravovania, ako čítať zloženie výrobkov, pri príprave pokrmov používať len bezlepkové suroviny a prísady, zabraňovať vzniku sekundárnej kontaminácie lepkom či už pri skladovaní surovín a potravín, príprave, alebo servírovaní pokrmov, kupovať len také potraviny, u ktorých sme si istí, že sú bezpečné a pokiaľ tú istotu nemáme, takýto výrobok nekúpime. Tu sa však dostávame k otázke: „Čo je vlastne bezpečné?“.

V ambulancii sa čoraz častejšie začíname stretávať s prípadmi, kedy pacient, ktorý je už na diéte nejaký čas, začína mať pri kontrolnom vyšetrení zvýšené protilátky. Samozrejme ho podozrievame, že diétu nedodržiava správne, resp. vedome robí diétne chyby. Nie vo všetkých prípadoch sa však o vedomé chyby jedná. Okrem toho, že na trh prichádza veľké množstvo nových a nových výrobcov, o ktorých sa ani nevie, či sú to výrobcovia certifikovaní a teda je tam aj garancia bezpečnosti, tu máme aj menej serióznych výrobcov. Nechcem samozrejme všetkých hádzať do jedného vreca a tým vyzdvihovať a podporovať spoľahlivých, pre nás notoricky známych výrobcov bezlepkových výrobkov, ale naozaj si na to treba dávať pozor. Ako príklad môžem uviesť pacientku z ambulancie. Jedná sa o 16 ročné dievča, ktorému bola celiakia diagnostikovaná v 9. rokoch. Na základe kontrolných vyšetrení z predchádzajúcich rokov bola považovaná za vzornú pacientku, ktorá svoju diétu dodržiava, zvykla si na bezlepkovú stravu a nemá žiadne ťažkosti. Minulý rok však kontrolné vyšetrenie ukázalo zvýšené hladiny protilátok. Dievča je v období puberty a v tomto veku sa pomerne často stretávame s vedomým nedodržiavaním diéty, preto sme aj tento prípad prisudzovali tomu. Pacientka však tvrdila, že diétu dodržiava, že si kupuje len bezlepkové výrobky, že všetky zásady dodržiava na 100 % a určite vedome neurobila žiadnu diétnu chybu. V rámci návštevy nutričnej poradne v našej ambulancii sme sa dohodli, aby si začala spisovať jednotlivé potraviny, ktoré kupuje a pokračovala v tom do ďalšieho vyšetrenia. Protilátky aj pri ďalšom vyšetrení ukázali zvýšené hodnoty, preto sme navrhli, aby na nejaký čas skúšala kupovať len výrobky od výrobcov, ktorí sú v zozname výrobkov na lekársky predpis a ďalších, nami overených výrobcov. V podstate mohla kupovať všetko čo kupovala, až na niektoré poľské výrobky, s ktorými sme doposiaľ nemali skúsenosti a pacientka ich pre ich atraktívnosť (chuť, dobrá cena) konzumovala pomerne vo veľkom množstve. Po tom, čo tieto výrobky zo svojho jedálnička vylúčila, pri ďalšom kontrolnom vyšetrení sa hladina protilátok znormalizovala. Jednalo sa pravdepodobne o odlepkované výrobky, nie bezlepkové, aj keď pod týmto označením boli vedené.

Vieme, že symbolom „ prečiarknutý klas“ a heslom „bezlepkový“ môže byť potravina označená len v prípade, ak obsahuje menej ako 2 mg gluténu na 100 g sušiny tej danej potraviny. Bohužiaľ ani toto nemusí vždy sedieť na 100 %. Minulý rok na stretnutí v Banskej Bystrici za mnou prišla pacientka s obalom z kukuričných tyčiniek, na ktorých bol symbol prečiarknutého klasu a teda, pacientka tento výrobok automaticky, bez nejakého podozrenia kúpila. Až doma, keď si prečítala zloženie zistila, že na tomto výrobku bolo napísané – „obsahuje menej ako 50 mg gluténu/ kg výrobku,“ čo znamená, že tento výrobok by symbolom „prečiarknutý klas“ nemal byť označený. Pacientka ani po skonzumovaní celého balenia tohto výrobku problémy nemala, avšak tolerancia určitého množstva lepku je u každého individuálna. U niekoho sa ani po väčšom množstve lepkovej stravy nemusia objaviť problémy, u iného aj malé množstvo môže vyvolať hnačky alebo iné komplikácie. Vždy však ale platí, že organizmus celiatika si väčšie množstvo prijatého lepku „pamätá“ a komplikácie sa môžu prejaviť neskôr. Preto by som zase chcela upozorniť na to, aby ste, predovšetkým ak idete kupovať nejaký nový výrobok, ktorý ešte dobre nepoznáte, vždy prečítali zloženie aj v tom prípade, keď je výrobok označený prečiarknutým klasom. Aj keď je výrobok vyrobený z prirodzene bezlepkových surovín, môže obsahovať konzervačné látky, ktoré stopy lepku obsahujú, alebo výrobok môže byť vyrábaný v závode, kde sa pracuje aj s lepkovými surovinami a sekundárne sa tým pádom kontaminuje. V každom prípade by táto informácia mala byť na obale výrobku uvedená. Práve pre tieto prípady a samozrejme pre Vašu bezpečnosť, by sa mali pravidelne vykonávať kontroly jednotlivých výrobcov a ich výrobkov.

RVPS (Regionálna veterinárna a potravinová správa) vykonáva odbery vzoriek potravín u výrobcov, v skladoch a v obchodnej sieti, ktoré následne analyzuje ŠVPÚ (Štátny veterinárny a potravinový ústav) . Čo sa týka metód analýzy, používa sa kvantitatívny ELISA test a PCR metódy. Detekčný limit sa pohybuje v rozmedzí 0,2-2,5 ppm (mg/kg). Podľa výsledkov z minulých rokov 2004-2009 sa percento pozitívnych vzoriek pohybovalo okolo 10%, z toho bol najvyšší záchyt pri gluténe. Z výročných správ za roky 2008-2009 vyplynulo, že odber vzoriek na alergény v rámci SR vykonala len ŠVPÚ- Štátna veterinárna a potravinová správa. V tomto období boli vyhlásené aj cielené kontroly na tento účel. Čo sa týka úradov verejného zdravotníctva, ktoré kontrolujú špeciálne potraviny na osobitné výživové účely – výrobu aj obchodnú sieť, tieto podľa tejto správy neodobrali ani jednu vzorku na alergény! Čo sa týka roku 2010, odbery vzoriek na alergény boli vykonané v počte stanovenom ŠVPS, v tomto roku je situácia iná, presné usmernenie na počty vzoriek na alergény nebolo, takže tých vzoriek bude asi ešte menej aj napriek tomu, že pozitívny záchyt stále pretrváva. (informácie nájdete aj na stránke svps.sk) Opačným prípadom je zase, že mnohí výrobcovia sa chránia tým, že radšej uvedú na obale výrobku „môže obsahovať lepok, prípadne iné alergény“ aj keď v skutočnosti ten daný výrobok lepok neobsahuje a je teda vhodný pre bezlepkovú diétu. Pri úradnej kontrole sa berú vzorky potravín, ktoré na obale nemajú upozornenie na alergény. Pri výrobkoch, ktoré to tam majú uvedené sa už nezisťuje množstvo daného alergénu –berie sa to tak, že výrobca si splnil svoju povinnosť. Okrem toho sú tu ešte ďalšie úskalia, ako napr. že výrobca nedeklaruje zložky správne, tzn. výrobok obsahuje lepok, ale zo značenia výrobku to nie je zrejmé, alebo je zlé pochopenie resp. zlá interpretácia potravinovej legislatívy a iné.

Myslím si, že označenie potravín by malo byť jednoznačnejšie. Na jednej strane by celiatici, ale aj ľudia trpiaci rôznymi potravinovými alergiami mali podstatne širší výber, sortiment potravín, ktoré by mohli konzumovať a na strane druhej by si mohli byť istejší, že kupujú bezpečný výrobok. Zlepšenie hodnotenia bezpečnosti potravín pre bezlepkovú diétu je už však bohužiaľ v rukách iných, kompetentnejších osôb.

Niekoľko rád na záver:

1.) Ak patríte medzi pacientov, ktorým aj napriek tomu, že chcú dodržiavať bezlepkovú diétu tak ako sa má, ale kontrolné vyšetrenia vykazujú neustále zvýšenie protilátok, skúste si pomôcť spísaním jednotlivých potravín, ktoré nakupujete, prípadne postupným vyraďovaním po jednom, jednotlivých potravín, u ktorých nie ste si ich zložením úplne istí.

2.) Pri novom výrobku vždy podrobne čítajte zloženie a nespoliehajte sa na symbol prečiarknutého klasu, aj keď by to mala byť garancia bezlepkovosti

3.) Snažte sa dodržiavať diétu naozaj prísne a vedome nerobte chyby, zbytočne „neskúšajte“ čo a či vám „jedno pečivo“ neuškodí. Sortiment bezlepkových výrobkov je dnes už natoľko široký, že každý si tam dokáže nájsť to, čo mu naozaj chutí.

Ing. Jarmila Kabátová
absolventka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, odbor Vedecká výživa ľudí


V súčasnosti pôsobí ako konzultant firmy Dr. Schär pre Slovenskú a Českú republiku a ako nutričný poradca v rámci Odbornej detskej ambulancie v Piešťanoch, kde poskytuje individuálne služby v oblasti nutričného poradenstva pre všetky vekové kategórie. V rámci ambulancie tiež realizuje diagnostiku laktózovej intolerancie neinvazívnou metódou, prostredníctvom dychového testu u detí aj dospelých.

Nutričné poradenstvo je určené pre tých, ktorí patria do jednej z týchto skupín: potravinové alergie a intolerancie (celiakia, intolerancia laktózy, ABKM, histamínová intolerancia), obezita (analýza telesnej stavby so zostavením individuálneho nutričného plánu na mieru), choroby Gitu (Crohnova choroba, Ulcerózna kolitída, vredová choroba žalúdka, pankreatitídy, reflux).... a iné ochorenia, pri ktorých je nevyhnutnou súčasťou liečby aj úprava jedálnička podľa individuálnych potrieb.

V tejto oblasti vykonáva aj prednáškovú činnosť na odborných podujatiach a pre rôzne inštitúcie, ako sú stravovacie zariadenia (školské, reštauračné.), občianske združenia, školy alebo iné vzdelávacie inštitúcie.
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: milos

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.