2 % pre vychodslovenske Zruzenie rod. a piat. deti a mlad s coeliakiou

pridané: 13.3.2006 o 21:22 | vytlačiť
Príloha č. 1
V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2005
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň


I. ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Priezvisko
01
Meno Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)
02 03 /

Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo
04
PSČ Názov obce
05 06
Štát
07
Číslo telefónu
08

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 20 Sk)
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 20 Sk.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.


II. ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov
12 Združenie rodičov a priateľov detí a mladistvých s coeliakiou
Sídlo
13 Košice, Benadova 13
Právna forma* Identifikačné číslo prijímateľa (IČO)
14 Občianske združenie 15 1 7 1 5 0 5 1 5
* právna forma prijímateľa je taxatívne uvedená v poučení k tomuto vyhláseniu v bode 1 písm. a) až g)


Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.


V................................................ dňa................................... .......................................................
Podpis daňovníka
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“)


1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň, teda za ktoré zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej len „zamestnávateľ“) vykonal daňovníkovi ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Napr. ak sa v roku 2005 platí daň za zdaňovacie obdobie roku 2004, uvedie sa rok 2004.

2. Daňovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, podľa § 50 zákona o dani z príjmov, predložiť svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe, ktorou je
a) občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
b) nadácia, podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
c) neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR č. 207/1996 Z. z.,
d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti podľa § 6 ods. 1 písm. h) a k) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností,
f) organizácia s medzinárodným prvkom podľa zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike v znení zákona č. 157/1989 Zb.,
g) Slovenský Červený kríž.

3. Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ľudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

4. Zoznam prijímateľov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukázať, zverejňuje Notárska komora Slovenskej republiky (ďalej len "komora") do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi túto sumu poukázať.

5. Daňovník vo vyhlásení môže určiť len jednu právnickú osobu (prijímateľa).

6. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len „ročné zúčtovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z ročného zúčtovania - daňovník, ktorý sa rozhodne predložiť vyhlásenie podľa § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže mať nedoplatok na dani z príjmov fyzickej osoby. Ak mal daňovník z ročného zúčtovania preddavkov na daň preplatok na dani, v riadku 11 sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.

7. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane určenému prijímateľovi nemožno dodatočne upravovať ak sa dodatočne zistí, že daňová povinnosť bola iná. Ak v takom prípade daňovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímateľovi a sumou do výšky 2 % z upravenej daňovej povinnosti.
Hodnotenie:
1 2 3 4 5 0
Pridal: Anonymous

Diskusia k magazinu (0)

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlásený.