Základné informácie

Občianske združenie celiatikov vzniklo v Bratislave 31.marca 2003
registráciou na MV SR ako dobrovoľná, humanitná, nezisková organizácia združujúca deti a dospelých trpiacich celiakálnou chorobou s cieľom pomáhať minimalizovať dopady tohto ochorenia na kvalitu a spôsob života, šíriť osvetu ochrany záujmov celiatikov pre zlepšenie ich zdravotného a sociálneho postavenia.

Potreba založenia združenia vyplývala najmä z dlhodobej
neinformovanosti pacientov o tomto ochorení, možnostiach liečby, príprave a nákupu diétnych potravín , o nových bezlepkových výrobkoch a výrobcoch, dostupnej literatúre a pod. Jednou z úloh, ktoré si OZC stanovilo, je sprístupňovanie týchto informácií čo najširšiemu okruhu ľudí a to nielen pacientom a ich rodinným príslušníkom ,ale aj výrobcom a širokej verejnosti.

Mnohé potravinárske výrobky neobsahujú informáciu o presnom zložení výrobku ani označenie „bezlepkové“, preto sa celiatici často takýmto výrobkom radšej vyhnú, čím sa značne znižuje okruh im bezpečných potravín a stravovanie sa stáva problémovým. Pre celiatikov sú tieto informácie životne dôležité.

Hlavným zameraním a ťažiskom práce OZC je združovanie občanov postihnutých celiakiou, prezentácia a zastupovanie záujmov pacientov v jednaní s orgánmi štátnej správy a s tretím sektorom, poradenská činnosť, osvetovo-vzdelávacie, kultúrne, športové a rekondično-ozdravné aktivity pre deti a dospelých, publikačná činnosť a pod. s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o tomto ochorení a pomôcť občanom začleniť sa do pracovnospoločenského života.

Od svojho vzniku organizuje OZC pravidelné stretnutia svojich členov, v rámci ktorých sa snaží priniesť čo najviac informácií v danej oblasti. Súčasťou týchto stretnutí bývajú prednášky odborníkov z oblasti gastroenterológie ,lekárov, pracovníkov sociálneho odboru MPSVR SR, MZ SR, prezentácie nových bezlepkových výrobkov a výrobcov, potravinových doplnkov, recepty o príprave diétnej stravy a pod.